Chery Kuldzhinka_desktop Chery Kuldzhinka_tablet Chery Kuldzhinka_mobile

Chery Kuldzhinka

Кульджинский тракт, 108/10

Телефоны для справок:
+7 (702) 881 11 11
email: m.reception@mycar.kz